Algemene- en gebruikersvoorwaarden – Zakelijk

Algemene- en gebruikersvoorwaarden – Zakelijk

Hieronder staan de algemene- en gebruikersvoorwaarden voor zakelijke gebruikers beschreven.

The PowerUp Company
The PowerUp Company is een onderneming geregistreerd in Tilburg, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 77785037, met BTW identificatienummer NL003237218B31 en gevestigd te Tilburg, 5032 WB, Calfvensebosloop 17.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een overeenkomst aangaat met The PowerUp Company of een offerte aanvraagt bij The PowerUp Company.
The PowerUp Company: De eenmanszaak The PowerUp Company
Partijen: The PowerUp Company en afnemer/gebruiker.
Content: De Content die voor de Afnemer/Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of Afnemer zelf, die blijkens de overeenkomst het recht heeft op toegang tot en gebruikmaking van de door The PowerUp Company beschikbaar gestelde content.
Diensten: Alle door The PowerUp Company aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door The PowerUp Company aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
Shop: De website van The PowerUp Company, alsmede enig daarop vermeld aanmeldformulier of andere wijze van aanmelding voor een dienst of Product van The PowerUp Company. 

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer. 

In het geval dat deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen The PowerUp Company en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag u geen gebruik maken van onze diensten.

We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht u op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen 1 maand, van u. U kunt ons dit via e-mail laten of telefonisch laten weten. Onze actuele contactgevens kunt u vinden op de website  www.thepowerup.nl

Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door The PowerUp Company van een bestelling, inschrijving of opdracht van afnemer, (ii) door ondertekening van een overeenkomst door beide partijen of in het geval afnemer gebruik maakt van een shop of (iii) door een bestelling van afnemer via de shop en bevestiging van de bestelling door The PowerUp Company per e-mail aan afnemer.

Offertes en aanbiedingen van The PowerUp Company zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van The PowerUp Company door afnemer wordt aanvaard, heeft The PowerUp Company het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst alleen schriftelijk door The PowerUp Company en afnemer worden overeengekomen. The PowerUp Company is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van content, diensten en/of producten. Indien naar mening van The PowerUp Company sprake is van een substantiële wijziging, zal zij afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van The PowerUp company daartoe aanleiding geeft, zal The PowerUp Company met afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de content, diensten en/of producten overeengekomen vergoeding.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
De door The PowerUp Company gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

In het geval afnemer een dienst of product bestelt via een shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door The PowerUp Company toegezonden factuur.

Voor vouchers is het vouchernummer leidend. Een voucher dient vóór de verloopdatum, die beschreven staat op de voucher, geactiveerd te worden. Een verlening van die termijn kan enkel schriftelijk met beider instemming overeengekomen worden.

Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. The PowerUp Company heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van afnemer te verlangen.

Alle betalingen door afnemer aan The PowerUp Company worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van afnemer.

De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door The PowerUp Company.

Annuleringsvoorwaarden
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer:

 • Tot dertig dagen (dus exclusief de dag van het begin van de levering en op de dag van annulering)een maand voor aanvang van de leverdatum brengt The PowerUp Company geen annuleringskosten in rekening;
 • Bij annulering tussen dertig vrije dagen en 14 vrije dagen dagen voor leverdatum brengt The PowerUp Company 50% van de opdrachtsom in rekening;
 • In geval van annulering binnen de veertien vrije dagen voor aanvang voor aanvang van de leverdatum brengt The PowerUp Company 100% van de opdrachtsom in rekening.
 • In geval van annulering coaching afspraak binnen 48 uur voor aanvang brengt The PowerUp Company 50% van de coachsessie in rekening, annulering binnen 24 uur voor aanvang van de coach afspraak brengt The PowerUp company 100% in rekening.

Annuleringvoorwaarden klassikale trainingen
In afwijking van het bepaalde in artikel ‘Annuleringsvoorwaarden’ geldt voor het klassikale aanbod de volgende annuleringsregeling:

 1. De afnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of op de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren.
 2. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de e-maildatum of de faxdatum.
 3. Bij annulering van de training meer dan veertien vrije dagen (dus exclusief de dag van het begin van de levering en op de dag van annulering)  voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering van de training minder dan veertien vrije dagen voor aanvang van de training wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.
 5. Doorboeking meer dan veertien dagen voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 100% kosten in rekening gebracht.
 6. Bij doorboeking minder dan veertien dagen voor aanvang van de training wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.
 7. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk, mist vooraf schriftelijk overeengekomen. De persoonlijke voorbeidingskosten zoals analyse van assessment zullen extra in rekening worden gebracht .
 8. Ingeval de afnemer, dan wel de door afnemer aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de afnemer geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

The PowerUp Company heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een afnemer dan wel de door afnemer aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan The PowerUp Company betaalde bedrag minus de persoonlijke voorbereidingskosten zoals beschreven onder 7.

Abonnementen
Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur. Voor zover de afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan afnemer het abonnement maandelijks zelf opzeggen door in te loggen op de website van The PowerUp Company en het abonnement op te zeggen conform het op de website weergegeven stappenplan onder “veelgestelde vragen”.

Na beëindiging van het abonnement loopt het door in een gewijzigde vorm. De afnemer/ gebruiker die daartoe de wens kenbaar heeft gemaakt/aangevinkt, blijft toegang houden tot de opdrachten maar heeft geen toegang meer tot de overige content van The PowerUp Company.

Let op: abonnementen worden automatisch verlengd tot het abonnement is opgezegd. Opzeggen dient met in achtnemening van dertig dagen te worden gedaan.

Eigendomsvoorbehoud en risico
Alle aan afnemer geleverde producten blijven eigendom van The PowerUp Company, totdat afnemer alle bedragen die hij aan The PowerUp Company verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Afnemer zal op eerste verzoek van The PowerUp Company een bezitloos pandrecht vestigen op alle bedoelde zaken, dan wel anderszins zekerheid verstrekken.

Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer zijn gebracht.

Leveringstermijnen
Alle door The PowerUp Company genoemde of overeengekomen (leverings) termijnen zijn geen fatale termijnen.

The PowerUp Company spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

The PowerUp Company is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van afnemer.

Klachten en retourzendingen
Aanmerkingen of klachten over diensten en/of producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende diensten en/of producten aan The PowerUp Company kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens The PowerUp Company ter zake gebreken in de diensten en/of producten.

Uitvoering Diensten
The PowerUp Company voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van The PowerUp Company die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

In het geval is overeengekomen dat de diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is The PowerUp Company steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

In het geval The PowerUp Company de dienst in fasen verleent, is The PowerUp Company gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opleidingen
Het is zonder toestemming van The PowerUp Company niet toegestaan op basis van de opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden, zulks op straffe van een boete van 250,00 per dag van overtreding.

Persoonsgegevens
The PowerUp Company houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar actuele privacy statement en cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

Persoonsgegevens van gebruiker(s) zullen door The PowerUp Company niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover The PowerUp Company derden inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als The PowerUp Company.

Afnemer heeft op grond van de Wbp en (vanaf 25 mei 2018) de AVG verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van gegevens en het aanbrengen van wijzigingen in het The PowerUp Company systeem. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op afnemer en afnemer garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp en/of AVG houdt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de overeenkomst verleende diensten en/of producten en op de content, berusten uitsluitend bij The PowerUp Company en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de producten en/of de (resultaten van de) diensten te verwijderen of te wijzigen.

The PowerUp Company doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van The PowerUp Company, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen gebruiken. Indien afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens The PowerUp Company toe.

In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door The PowerUp Company geleverde diensten, producten en/of content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van The PowerUp Company een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt The PowerUp Company zo mogelijk zorg dat afnemer de dienst en/of het product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van The PowerUp Company wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Garanties en vrijwaring
Elk gebruik van de diensten en/of producten is voor risico en verantwoordelijkheid van afnemer. Afnemer garandeert dat zij de diensten en/of producten niet zal gebruiken:

 • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van The PowerUp Company of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
 • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

Afnemer vrijwaart The PowerUp Company tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Aansprakelijkheid
The PowerUp Company is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

De totale aansprakelijkheid van The PowerUp Company wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan The PowerUp Company is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van The PowerUp Company onder de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan duizend euro (€ 1.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor The PowerUp Company gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van The PowerUp Company.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt om de prestatie van The PowerUp Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
 • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

Iedere aansprakelijkheid van The PowerUp Company voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in dit artikel.

Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van The PowerUp Company voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The PowerUp Company zelf.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan The PowerUp Company een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en zij in gebreke is gesteld. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Beëindiging
Afnemer kan de overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.

Beide partijen mogen de overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

Zowel The PowerUp Company als afnemer hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

The PowerUp Company is gerechtigd de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de dienst of het product waarvan de levering voorwerp is van de overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

In het geval afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij The PowerUp Company ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die The PowerUp Company vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen The PowerUp Company al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de overeenkomst.

Nietigheid / vernietiging bepalingen
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Diversen
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij The PowerUp Company hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. The PowerUp Company zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

The PowerUp Company kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

Indien The PowerUp Company op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland -West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
The PowerUp Company behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 april 2020.

Gebruikersvoorwaarden

PRODUCTEN ONLINE

De in dit onderdeel (producten online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval The PowerUp company producten online levert aan afnemer. De bepalingen van ‘producten online’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Gebruiksrecht
Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door afnemer van de voor het product online geldende vergoeding, verleent The PowerUp Company afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de producten online en de daarin opgenomen content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst. Onverminderd het overigens in de overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van The PowerUp Company:

 • op afstand toegang te krijgen tot de producten online en de daarin opgenomen content;
 • de content uit het product online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
 • niet-substantiële gedeelten van de content op te slaan of te printen;
 • bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) content over te nemen uit het product online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

De producten online mogen door afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de producten online niet aan derden beschikbaar stellen.

Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag afnemer de producten online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

Afnemer zal aan The PowerUp Company en door The PowerUp Company aangewezen derden desgevraagd toegang verlenen tot de ruimte waar het product online zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.

Implementatie, nieuwe versies en onderhoud
Afnemer gaat ermee akkoord dat hij The PowerUp Company alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die The PowerUp Company nodig heeft om de toegang tot producten online naar behoren te kunnen verlenen.

Tenzij anders overeengekomen, kan The PowerUp Company producten online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van The PowerUp Company noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. The PowerUp Company doet afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van producten online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan producten online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van producten online moet worden beperkt, bericht The PowerUp Company Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Garanties
The PowerUp Company garandeert niet dat producten online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. The PowerUp Company geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

The PowerUp Company is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van afnemer of van derden. The PowerUp Company is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door The PowerUp Company verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om producten online te kunnen gebruiken.

Inloggegevens en Gebruikers
Om gebruik te kunnen maken van producten online heeft afnemer Inloggegevens nodig.

Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient afnemer The PowerUp Company daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van content en producten online door derden via de Inloggegevens van afnemer. Afnemer stelt The PowerUp Company schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van content en/of producten online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

Afnemer/gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en opslag van content van producten online en staat ervoor in dat de bepaling van de overeenkomst wordt nageleefd. Indien afnemer/gebruiker een of meer supporters (verder: de supporter) uitnodigt om aan de leerreis deel te nemen, staat afnemer/gebruiker in voor en is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opslag van content van de supporter en het gebruik dat Supporter maakt van het platform en de producten van The PowerUp Company alsmede voor de eventuele schending van de algemene en gebruiksvoorwaarden van The PowerUp Company en van de toepasselijke privacywetgeving door de Supporter.

Afnemer is zelfverantwoordelijk voor het aangeven bij The PowerUp Company welke gebruikers recht hebben op toegang tot het The PowerUp Company platform. The PowerUp Company kan ervoor zorgen dat gebruikers geblokkeerd worden.

Gebruikersvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van The PowerUp Company, alsmede op de op of via deze website aan, de afnemer u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de “informatie”).

U bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u de website te verlaten.

Informatie
Deze website van The PowerUp Company wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan The PowerUp Company niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. The PowerUp Company kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. The PowerUp Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Deze website, het ontwerp, de teksten, content, logo’s, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van The PowerUp Company.

Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van The PowerUp Company.

Gebruikerscontent
Wanneer u als gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen de website gaat u akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:

 • Uw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto’s/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
 • U plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
 • U bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die u plaatst op de website en vrijwaart The PowerUp Company in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
 • U plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma’s of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

The PowerUp Company bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de gebruiker(s) of aan derden. The PowerUp Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. The PowerUp Company behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en bijdragen op elk gewenst moment te verwijderen.

Opschorting en beëindiging
Het is aan de vrije beoordeling van The PowerUp Company of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. The PowerUp Company is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien The PowerUp Company van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat The PowerUp Company de door haar en de door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. The PowerUp Company en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de The PowerUp Company.

The PowerUp Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

The PowerUp Company is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. The PowerUp Company en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van The PowerUp Company en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 1.000,00 per overeenkomst of gebruiker of afnemer.

Nietigheid/ vernietiging bepalingen
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland – West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden
The PowerUp Company behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 januari  2023.

Gratis

adviesgesprek